Teknisk Håndbog

Teknisk håndbog til DM 2016


Artikel 1 Organisation

Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2016 arrangeres af Næstved Bicycle Club, Jørgen Jensens Vej 2, 4700 Næstved, vordingborg2016@gmail.com.

Løbet køres under iagttagelse af UCI’s og DCU’s love og regler samt nedenstående bemærkninger, og afvikles i perioden 23. – 26. juni 2016.


Artikel 2 Orienteringspligt

Ryttere, sportsdirektører og andre til holdene tilknyttede hjælpere er forpligtede til at efterleve indholdet i nærværende reglement, og til at følge de, på holdledermøderne angivne instrukser.

Kommunikéer fra kommissærpanelet vil blive offentliggjort på den officielle DM hjemmeside www.vordingborg2016.dk samt ved opslag i sekretariatet.


Artikel 3 Indskrivning

Alle ryttere skal indskrive sig på startlisten til linjeløbene. Indskrivning foregår i start/målområdet ved Slotstorvet, 4760 Vordingborg.

Indskrivning foregår på følgende tidspunkter:

Junior Lørdag d. 25. juni 2016 kl. 07.50 - 08.50. Start kl. 09.00

Damer Lørdag d. 25. juni 2016 kl. 12.15 – 12.50. Start kl. 13.00

Elite Søndag d. 26. juni 2016 kl. 10.50 – 11.50 Start kl. 12.00

Ved indskrivning vil rytterne blive præsenteret. Rytterne bedes komme holdvis og for eliten efter den plan der udleveres til holdledermødet.
Det vil i forbindelse med indskrivningen blive foretaget kontrol af chip, rytterne bedes derfor medbringe deres cykel til indskrivningen


Artikel 4 Neutral start

Linjeløb:

I alle klasser vil der være neutral start, der stoppes i 2 minutter på Nyraadsvej umiddelbart før v. sving ad Græsbjergvej. Den reelle start vil finde sted herfra.


Artikel 5 Sekretariat

Kontrol af licenser for ryttere uden dansk licens, samt udlevering af rygnumre (chip til dem som ikke har en) vil ske i følgende tidsrum i sekretariatet der er beliggende på Hotel Kong Valdemar, Algade 101, 4760 Vordingborg.

Åbningstider:

Onsdag d. 22. juni kl. 17.00-20.00

Torsdag d. 23. juni kl. 11.00-21.00

Fredag d. 24. juni kl. 17.00-20.00

Lørdag d. 25. juni kl 07.00-19.00

Søndag d. 26. juni kl 06.30-19.00

Hvert hold/team bedes afhente samlet, ligesom et telefonnummer på en ansvarlig fra hvert hold/team bedes afleveret
Lister med navne og licensnummer på chauffører til enkeltstart og samletstart, afleveres samtidig med udlevering af startnumre
Lister downloades øverst til venstre på siden - Serviceseddel
Ryttere uden chip bestiller denne samtidig med tilmeldingen. Og får den udleveret sammen med startnumre.

Holdledermøder afholdes i sekretariatet efter følgende plan:

1. Torsdag d. 23. juni kl.11.00. Alle klasser, vedr. enkeltstart
2. Fredag d. 24. juni kl. 19.00. Holdledermøde vedr. Junior og Damer linjeløb lørdag inkl. lodtrækning til kortegen
3. Lørdag d. 25. juni Pressemøde kl 14.30. (arrangøren vil anmode udvalgte hold og ryttere om at deltage)
4. Lørdag d. 25. juni kl. 17.00. Holdledermøde vedr. Elite inkl. lodtrækning til kortegen
 

Artikel 6 Parkering og opvarmning

Enkeltstart:

Al team- og rytterparkering må kun finde sted på afspærret område på Færgegårdsvej lige syd for målområdet samt ved Vordingborg Stadion. Se kort her

Tilkørsel til start skal finde sted ad Havnevej og opmarch på Glambæksvej. Rytter og bil bedes være på plads 10 min før start. Bemærk kun biler med streamer vil blive lukket ind på ruten. Disse bliver distribueret sammen med rygnummeret.

Følgebiler skal fortsætte ligeud i krydset Boulevarden/Algade og returnere til rytterparkeringen. Se kort her

Der er omklædning og bad på Marienbergskolen på Færgegårdsvej, der ligger i det afspærrede område.

Der vil endvidere blive sat toilet op ved start. Disse bedes benyttet
Parkering andre steder end det anviste er ikke tilladt og evt. biler vil blive fjernet.

Det vil være muligt at afprøve de sidste ca 2 km af ruten fra. kl.12.00. Når første rytter er startet, er det ikke længere tilladt at køre på ruten


Linieløbet:

Parkering af teambiler mm. kan ske her Se kort

Kørsel på ruten så længe andre løb er i gang er forbudt.


Artikel 7 Rygnummer

Enkeltstart:

Alle ryttere skal bære det til dagen gældende rygnummer, der skal placeres i midten så de fremstår tydeligt bagfra. Det er forbudt at placere rygnummeret på anden vis samt at klippe i eller at bøje nummeret.

Linieløbet:

Alle ryttere skal bære de til dagen gældende rygnumre, der skal placeres med henholdsvis et i venstre og et i højre side, således at de fremstår tydelige bagfra. Det er forbudt at placere rygnumrene på anden vis samt at klippe i eller at bøje numrene.


Artikel 8 Bøder

Reglerne vedr. bøder i forbindelse med Danske mesterskaber vil være gældende jvf. DCU’s sportslige regler og love Kap. 14.§11.
Endvidere henvises der til Kap. 8.


Artikel 9 Rutekendskab

Rytterne skal følge den fastlagte rute. Rytterne forventes således at være bekendt med ruterne, der er anvist på www.vordingborg2016.dk.


Artikel 10 Kilometerangivelser

Enkeltstart:

I vejens højre side vil der være 10 km, 5 km, 4 km, 3 km og 2 km før mål være opstillet skilte, som angiver dette. I eliteklassen tillige 20 km før mål. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt)

Linieløb:

Ved passage af målstregen vil de resterende antal omgange blive vist. Den sidste kilometer vil være markeret med en ”Rød flamme” (ved kraftig vind med et 1000 meter skilt)


Artikel 11 Ledsagerbiler

Det er tilladt sportsdirektører at følge rytterne i en ledsagebil. Til brug for dette vil de modtage streamers, som skal bruges.


Enkeltstart:

Ledsagebilen skal ankomme ca. 10 minutter før rytterens start ved krydset Glambæksvej/Algade. Ankomst via Havnevej. Ved løbets afslutning skal ledsagebilen følge deviation ved venstre sving fra Boulevarden til Algade Se kort her

Linieløb:

Ledsagebilen skal inden start placere sig ud for tildelte nummer i kortegerækkefølge på Færgegårdsvej senest 5 min. før start. Der vil i forbindelse med udlevering af kortegenumre vil blive foretaget licens kontrol.
Ved løbets afslutning skal ledsagebilerne følge deviation til højre ad Skovvej 300m før målgang. Se kort her.


Artikel 12 Placering af ledsagerbiler

Enkeltstart:

Rytterens ledsagebil skal følge rytteren i højre side af vejen og må ikke passere rytteren, det forventes at chaufførerne er bekendt med DCU´s love og regler vedr. enkeltstart, samt de informationer der gives på ledermødet. http://ny.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/DCU_sportslige_regler_2015.pdf


Linieløb:

Sportsdirektørens ledsagerbil skal følge feltet i højre side af vejen i den rækkefølge, der er fastlagt ved holdledermødet.

Under løbet skal sportsdirektøren, der ikke er kaldt frem over Radio Tour, som måtte ønske at passere kommissærbilen eller løbsdirektøren for at kommunikere med holdets ryttere, køre op på højde med den officielle bil og indhente tilladelse, inden han passerer.
 

Artikel 13 Radio Tour

Løbsinformation vil blive annonceret over Radio Tour – frekvens 165,300 MHz.


Artikel 14 Service

Service ydes af sportsdirektørernes ledsagebiler og neutrale servicebiler. Skift af cykel eller hjul skal altid foregå i højre side af vejen efter feltet.
 
Hvert juniorteam bedes medbringe 1 stk. baghjul til neutral service.


Artikel 15 Forplejning

Linieløb:

Langningszonen vil være på Københavnsvej i højre side af vejen ca. 400-900 meter efter mål. Rytterne bedes i videst muligt benytte denne zone til forplejning og ikke ledsagebilerne.

Dropzonerne er placeret kort før og kort efter langningszonen. Samt på Københavnsvej, se kort her
De er markeret med beachflag og skal benyttes.


Artikel 16 Tidsfrister

Linieløb :

For alle klasser gælder at der køres med en slutvogn, hvis placering bestemmes af kommissærerne, løbsledelsen samt politiet. Hvis en rytter kommer bag denne bil, er rytteren udgået af løbet og rytteren skal agere efter færdselsloven.

Herre A:

Hvis ryttere er så langt bagud, når der køres de små runder, at det ikke har sportslig værdi, kan disse ryttere blive taget ud af løbet af kommissærerne. Rytteren skal straks herefter fjerne rygnummeret.


Artikel 17 Parkering

Parkering på ruten er ikke tilladt.


Artikel 18 Dopingkontrol

Dopingkontrollen vil finde sted ved Gåsetårnsskolen (Marienberg Skole) Parkvænget 12 (sidevej til Færgegårdsvej). Alt omkring dopingkontrollen varetages af Antidoping Danmark


Artikel 19 Præmieoverrækkelse

Straks efter løbets afslutning vil løbets vinder samt nr. 2 og nr. 3 blive hyldet på sejrspodiet. Øvrige præmier kan afhentes i sekretariatet.


Artikel 20 Pressekonference

Efter sejrsceremonien i Eliteløbet, vil der være pressekonference i VIP teltet. Pressekonferencen er obligatorisk for de første 3 ryttere, ligesom arrangøren kan anmode andre ryttere om at deltage heri.


Artikel 21 Ansvar

Indskrivning og ved enkeltstarten start, indebærer automatisk at rytterne erklærer sig ,at være bekendt med de bestemmelser løbet afvikles under, samt at være indforstået med disse bestemmelser. Samt at der køres for egen regning, risiko og ansvar. I tilfælde af at der under løbet opstår en situation nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom.


Artikel 23 Tilmelding

Al tilmelding foregår på http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/

Evt spørgsmål vedr. cykelløb besvares af Jens Ranneries på vordingborg2016@gmail.com
 

Red. 08.05.2016